Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, jsou sociální službou, která poskytuje odbornou pomoc rodinám s dětmi, které se v důsledku sluchového postižení nacházejí v nepříznivé sociální situaci. Služba pomáhá snižovat a minimalizovat sociální vyloučení těchto rodin.

 

Poslání služby

Rodinám s dětmi, ve kterých má někdo ze členů sluchové postižení, pomáháme zvládat náročnou životní situaci. V rodině podporujeme rozvoj komunikačních a sociálních dovedností prostřednictvím výchovných a vzdělávacích činností tak, aby rodina mohla žít běžným způsobem života.

Cíl služby

Rodina s dětmi, ve které některý její člen má postižení sluchu a má v důsledku poskytnuté služby nastavený vhodný způsob komunikace v rámci rodiny i ve společnosti. Rodina je schopna svoji situaci zvládat samostatně a podle svého zájmu se zapojuje do běžně dostupných aktivit ve společnosti.

Cílová skupina služby

Uživateli sociálně aktivizační služby se mohou stát rodiny s dítětem či dětmi ve věku od 0 do 18 let, kdy jeden nebo více členů v rodině má sluchové nebo kombinované postižení (přičemž jedno z postižení je sluchové). Rodiny žijí na území Hlavního města Prahy, Středočeského, Ústeckého, Pardubického, Královehradeckého a Moravskoslezského kraje. Konkrétně jde o:

 • rodiny s dětmi se sluchovým postižením od 0 do 18 let;
 • rodiny s dětmi s kombinovaným postižením od 0 do 18 let, přičemž jedno z postižení je sluchové;
 • rodiny s dětmi od 0 do 18 let, kdy jeden nebo více členů v rodině má sluchové postižení (např. neslyšící rodiče se slyšícím dítětem).

Činnost služby

 • Socioterapeutické skupiny pro rodiče a děti (zaměřené na vzájemnou interakci rodič-dítě, rozvoj a posílení sociálních dovedností, rozvoj komunikace mezi rodičem a dítětem a na vytváření přirozených vazeb mezi dětmi a rodiči, rozšiřování znakové a slovní zásoby)
 • Rozvoj komunikačních dovedností s neslyšícím členem rodiny (učení se základům specifické komunikace s neslyšícími dětmi, základy znakového jazyka, rozšiřování znakové zásoby)
 • Individuální konzultace (ambulantní a terénní,provázení rodiny náročným životním obdobím, podpora při uplatňování práv a zájmů, podporu v rodinné komunikaci, podpora při zvládání a řešení sociálně-ekonomické nepříznivé situace aj.)
 • Individuální nácvik rodičovských kompetencí a rozvoj dítěte (individuální rozvoj sociálních a komunikačních dovedností, rozvoj psychomotorického vývoje dítěte, podpora pozitivních vazeb mezi rodičem a dítěte, rozšiřování znakové a slovní zásoby)
 • Individuální canisterapie zaměřená na léčebný kontakt psa a dítěte, přispívá také k rozvoji jemné a hrubé motoriky, podněcuje verbální a neverbální komunikaci, orientaci v prostoru, zlepšuje interakci dítěte s ostatními (poskytuje pracoviště v Praze)
 • Odborné poradenství (z oblasti rehabilitace a kompenzace sluchové vady)
 • Zprostředkování kontaktu s jinými rodiči
 • Zprostředkování kontaktu s jinými odborníky (z oblasti logopedie, psychologie a speciální pedagogiky)
 • Podpůrná rodičovská skupina pro uživatele SAS (sdílení vzájemných zkušeností a hledání odpovědí na své otázky)
 • Vzdělávací akce (přednášky, besedy s odborníky, s dospělými neslyšícími či s rodiči neslyšících dětí)

Všechny činnosti jsou pod vedením odborných pracovníků Centra pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., případně ve spolupráci s externími odborníky příslušných oborů. Specifika služby jsou dána odborností sociálních pracovníků specializovaných na sluchové postižení se znalostí znakového jazyka a zvolenými formami a metodami poskytování služby (individuální i skupinové aktivity, práce s celou rodinou, ambulantní i terénní).

Slyšící sourozenci dětí se sluchovým postižením mají možnost též navštěvovat Socioterapeutickou skupinu pro rodiče a děti, v takovém případě budou chodit do stejné skupiny, do které chodí jejich bratr či sestra se sluchovým postižením.

Uživatelé, kteří pravidelně využívají Socioterapeutické skupiny pro rodiče a děti nebo spolupracují formou individuálních konzultací, mají možnost navštěvovat Podpůrnou rodičovskou skupinu.

Žadatel o službu může využít službu jednorázově (např. jednorázová konzultace) nebo opakovaně. Pro jednorázové využití služby nebo jednorázovou konzultaci není sepsána smlouva, je ale pořízen záznam o konzultaci.

Jak v praxi sociálně aktivizační služba probíhá?