Zpracování osobních údajů

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Platné pro společnost: CENTRUM PRO DĚTSKÝ SLUCH TAMTAM, o. p. s.                   
                                     IČO: 00499811

Platnost:                       1. 11. 2018

Schváleno:                   ředitelkou společnosti, Mgr. J. Fenclovou

Vypracoval:                  DPO, Ivan Fibír

 

OBSAH

Tato směrnice je závazná pro všechny zaměstnance a smluvní partnery společnosti
CENTRUM PRO DĚTSKÝ SLUCH TAMTAM, o. p. s. IČO: 00499811, a to ode dne 1. 7. 2018.

 

1      

PROVÁDĚNÁ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • UCHAZEČI O ZAMĚSTNÁNÍ
  • Kategorie subjektů údajů, druh zpracovávaných údajů, zdroj údajů

Uchazeči o zaměstnání nám v písemné nebo emailové žádosti, případně v odpovědi na inzerát poskytují obvykle soukromé kontaktní údaje, jako jsou jméno a příjmení, titul, telefonní spojení, e- mailová adresa; profesní údaje, jako jsou seznam absolvovaných škol, kurzy, certifikáty, předcházející zaměstnavatelé a dřívější náplň práce, motivační dopis, řidičský průkaz. Podle své vůle nám do CV mohou uvést i další údaje jako jsou bydliště, datum a místo narození, rodné číslo, rodinný stav, státní příslušnost, národnost, fotografie, záliby, platové požadavky, reference a kontaktní údaje na doporučující osoby. Zdrojem těchto údajů jsou většinou přímo subjekty údajů, ve výjimečných případech nám je z jejich pověření a na základě jejich souhlasu předává personální agentura. Dále můžeme v rámci výběrového řízení o uchazeči získat informace z veřejných zdrojů, jako např. z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, insolvenčního rejstříku. Další poznámky a poznatky o vás mohou být získány při telefonické, emailové komunikaci nebo během osobního pohovoru. V některých případech může být zdrojem některých těchto informací doporučující osoba nebo vámi uveřejněný inzerát.

 • Účely zpracování, a právní základ pro zpracování, případné oprávněné zájmy správce nebo třetí strany

Zpracování osobních údajů provádíme z důvodu oprávněného zájmu za účelem výběru nejvhodnějšího kandidáta s cílem co nejefektivnějšího obsazení volné pracovní pozice, tedy uzavření pracovní smlouvy.

 • Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy

Osobní údaje zpracováváme pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování. Průběžně posuzujeme, jestli nadále trvá potřeba zpracovávat určité osobní údaje potřebné pro daný účel. Pokud zjistíme, že již nejsou potřebné pro žádný z účelů, pro které byly zpracovávány, údaje dle skartační směrnice, která v některých případech odráží i zákonné povinnosti pro ukládání dat, zlikvidujeme.

 • Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů, případný úmysl správce předat údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci

Osobní údaje jsou zpřístupněny v rámci společnosti pouze řediteli společnosti a osobám, které se účastní výběrového řízení. Údaje nejsou předávány mimo společnost, tj. nejsou předávány třetím osobám a nejsou předávány do zemí mimo EU.

 • Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování

Při tomto zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

 • ZAMĚSTNANCI
  • Kategorie subjektů údajů, druh zpracovávaných údajů, zdroj údajů

Zaměstnanci během svého působení ve společnosti předávají osobní údaje a rovněž jsou o nich pořizovány údaje mající charakter osobních údajů ve značné rozmanitosti a proměnlivém rozsahu. Typicky se jedná o číslo zaměstnance, jméno, příjmení, rodné příjmení, titul, bydliště trvalé i přechodné (ulice a číslo, PSČ, město), datum narození, rodné číslo, číslo bankovního účtu (IBAN), název zdravotní pojišťovny, doplňkové důchodové spořitelny, číslo OP, email, telefonní kontakt, pracovní smlouva a její dodatky, nejvyšší ukončené vzdělání, základní mzda, osobní ohodnocení, čistá mzda, začátek a konec časového úseku ve kterém zaměstnanec vykonával práci, práce přesčas, noční práce, pracovní neschopnosti, ošetřování člena rodiny, dovolená, lékař, služební cesty včetně ubytování a cestovních dokumentů, informace o pracovních úrazech. Dále mohou být zpracovávány údaje vašich rodinných příslušníků nebo členů domácnosti, tedy jména, příjmení a rodná čísla, údaje o příjmech, kopie rodných listů. K tomu se přidávají další komplexní informace při vaší činnosti v IT systémech, jako jsou IP adresy, identifikátory, aktivita a časy operací, volaná telefonní čísla a časy volání, informace o odeslaných SMS a přenesených datech, informace v souvislosti s bezpečností práce, absolvovanými školeními, vydaným certifikáty a povoleními, pojištěním. Rovněž jsou to údaje související s daňovými povinnostmi jako potvrzení o studiu, hypotečních úvěrech, invaliditě a změněné pracovní schopnosti, starobním důchodu, případně informace od státních orgánů jako nařízené srážky ze mzdy. Zdrojem těchto informací je ve většině případů sám subjekt údajů (personální dotazník, odevzdané výkazy a předané doklady), případně jeho činnost v automatických systémech a zanechaná digitální stopa. Osobní údaje se vyskytují podle své povahy i v obchodní korespondenci se zákazníky, v emailech, v poznámkách z jednání, jako autorství dokumentů, v radách a odpovědích zákazníkům.

 • Účely zpracování, a právní základ pro zpracování, případné oprávněné zájmy správce nebo třetí strany

Zpracování osobních údajů provádíme v nezbytně nutném rozsahu z těchto důvodů:

 • Plnění pracovní smlouvy a výkon práce
 • Splnění právních povinností vyplývajících z pracovně-právního vztahu, zejména oznamovacích povinností vůči orgánům státní správy, soudům a policii a splnění archivační povinnosti
 • Oprávněné zájmy při ochraně práv a právem chráněných zájmů, zejména ochrany informačních technologií, majetku i duševního vlastnictví, rozsah zpracovávaných údajů reflektuje pracovní pozici a pravomoci zaměstnance
 • Oprávněné zájmy správce při plnění jeho smluv s klienty, při řízení firmy a pro efektivní hospodaření, rozsah zpracovávaných údajů reflektuje pracovní pozici a pravomoci zaměstnance
 • Oprávněné zájmy správce při plnění smluv uzavřených za účelem čerpání dotací, naplnění podmínek udělených grantů

 • Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy
  Osobní údaje zpracováváme pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování, podle kterých se doba a rozsah liší:
 • Pro plnění pracovní smlouvy a výkon práce po dobu trvání pracovního poměru; u výsledků vaší práce podle doby jejich využitelnosti
 • Pro splnění právních povinností ve vztahu k daňovým povinnostem po dobu 10 let od uplynutí rozhodného období
 • Pro splnění právních povinností ve vztahu k důchodovém pojištění po dobu 40 let od uplynutí rozhodného období
 • U údajů zpracovávaných na základě souhlasu po dobu jeho platnosti

V případě bývalých zaměstnanců je rozsah zpracování údajů adekvátně omezen jen na plnění právních povinností, archivačních povinností vůči státu a nezbytných údajů pro potřeby bezpečnosti a ochrany.

V případě, že osobní údaje budou figurovat v podkladech pro vedení soudních sporů správce a řízení se státními orgány, ať už se subjektem údajů nebo s třetí stranou, prodlužuje se doba jejich uchování v případě nutnosti do vyřešení sporu, a ještě během ochranné lhůty 5 let po něm.

 • Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů, případný úmysl správce předat údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci

Osobní údaje   jsou   zpřístupněny   podle   jejich   charakteru   pouze   zaměstnancům   společnosti s odpovídající pravomocí pro práci s takovými informacemi. Mezi příjemce osobních údajů dále patří správa sociálního a důchodového pojištění, zdravotní pojišťovny, finanční úřady, úřady práce, inspektoráty práce, mobilní operátoři, pojišťovny škod, soudní orgány a policie. Zpracovateli údajů podle pokynů správce pak jsou servisní organizace systémů IT, firmy poskytující školení a testování v oblastech bezpečnosti práce, vzdělávání a odborného školení.

 • Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování
  Při tomto zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování ani k profilování. Při tomto zpracování dochází k systematickému monitoringu, a to zejména činností prováděných v IT systémech.
 • AKTUÁLNÍ A POTENCIÁLNÍ KLIENTI, DODAVATELÉ
  • Kategorie subjektů údajů, druh zpracovávaných údajů, zdroj údajů

V rámci naší činnosti poskytování služeb, dochází ke zpracování osobních údajů našich klientů, zaměstnanců a dodavatelů. Předávání jejich osobních údajů vychází obvykle z jejich vazby na plnění smlouvy, objednávky, s naší společností, respektive plnění nastavených služeb dle uzavřené smlouvy. Jedná se o nutné informace pro zpracování příslušné agendy, primárně pro zpracování personální a mzdové agendy. Tyto údaje pocházejí většinou přímo od subjektu údajů nebo od jeho zaměstnavatele. V rozšířeném chápání osobních údajů pak můžeme na naší straně evidovat i korespondenci, emaily, zápisy ze schůzek, jednání.

 • Účely zpracování, a právní základ pro zpracování, případné oprávněné zájmy správce nebo třetí strany

Zpracování osobních údajů provádíme v nezbytně nutném rozsahu z těchto důvodů:

 • Z důvodu plnění smluv o poskytování služeb, kterýžto je základním oprávněným zájmem naší společnosti
 • Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy

Osobní údaje zpracováváme pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování, podle kterých se doba a rozsah liší. Zejména dbáme, aby v případě, že dojde ke změně osob podílejících se na výkonu služby pro klienta, a my se to dozvíme, byly uchovávané osobní údaje minimalizovány co do rozsahu i druhu vůči osobám, které již nejsou součástí smluvního vztahu.

 • Z důvodu jednání o uzavření smlouvy
 • Pro splnění právních povinností ve vztahu k daňovým povinnostem po dobu 10 let od uplynutí rozhodného období
 • Pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce po dobu 5 let od pořízení údajů
 • U údajů zpracovávaných na základě souhlasu po dobu platnosti souhlasu
  • Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

Osobní údaje   jsou   zpřístupněny   podle   jejich   charakteru   pouze   zaměstnancům   společnosti s odpovídající pravomocí pro práci s takovými informacemi. Mezi příjemce osobních údajů dále patří správa sociálního a důchodového pojištění, zdravotní pojišťovny, finanční úřady, úřady práce, inspektoráty práce, mobilní operátoři, pojišťovny škod, soudní orgány a policie. Zpracovateli údajů podle pokynů správce pak jsou servisní organizace systémů IT, firmy poskytující školení a testování v oblastech bezpečnosti práce, vzdělávání a odborného školení.

 • Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování
  Při tomto zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
 • ZÁJEMCI O INFORMACE O SLUŽBÁCH
  • Kategorie subjektů údajů, druh zpracovávaných údajů, zdroj údajů

V rámci naší činnosti a poskytování služeb, poskytujeme zájemcům o naše služby informace o nich na základě dotazů, poptávek. V této situaci vycházíme především z aktivního zájmu těchto osob. Jedná se skoro vždy o následující údaje: jméno a příjmení, titul, telefonní spojení, e-mailová adresa, adresa, u B2B klientů pak zaměstnavatel, pracovní pozice. Tyto údaje pocházejí většinou přímo od subjektu, nebo od jeho zaměstnavatele nebo z jeho rozhodnutí. V rozšířeném chápání osobních údajů pak můžeme na naší straně evidovat i přihlášky, emaily, prezenční listiny, předané vizitky apod.

 • Účely zpracování, a právní základ pro zpracování, případné oprávněné zájmy správce nebo třetí strany

Zpracování osobních údajů provádíme v nezbytně nutném rozsahu z těchto důvodů:

 • Z důvodu jednání o uzavření smlouvy, odpovědí na dotazy, informování o službách, což je základním oprávněným zájmem naší firmy a vychází vstříc zájmům subjektů údajů
 • Na základě souhlasu v případě, kdy je účelem aktivní přímý marketing našich služeb nad rámec legitimně očekávatelného rozsahu, vyplývajícího z předchozích důvodů.
 • Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy

Osobní údaje zpracováváme pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování, podle kterých se doba a rozsah liší. Zejména dbáme, aby v případě, že osoba již nadále není účastníkem smlouvy, a my se to dozvíme, byly uchovávané osobní údaje minimalizovány co do rozsahu i druhu.

 • Pro oprávněné zájmy správce
  • Běžná korespondence, emaily a poznámky maximálně 3 roky od jejich vzniku
  • Předané vizitky, předené kontaktní údaje, kontaktní údaje z dotazů do 1 roku
  • V ostatních případech obvykle do 1 roku od vzniku, maximálně 3 měsíce od poslední komunikace
 • Pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce po dobu 5 let od pořízení údajů
 • U údajů zpracovávaných na základě souhlasu po dobu platnosti souhlasu
  • Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů, případný úmysl správce předat údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci

Osobní údaje jsou zpřístupněny podle jejich charakteru primárně pracovníkům firmy, kteří vedou danou agendu a řediteli společnosti. Údaje nejsou předávány mimo firmu, tj. nejsou předávány třetím osobám a nejsou předávány do zemí mimo EU.

 • Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování
  Při tomto zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

 

 • UŽIVATELÉ NAŠICH APLIKACÍ
  • Kategorie subjektů údajů, druh zpracovávaných údajů, zdroj údajů

V rámci naší činnosti a poskytování služeb, poskytujeme zájemcům bezplatné užití naší aplikace vytvořené pro neslyšící, či osoby s problémy se sluchem. Vytvořená aplikace nesbírá osobní údaje a nepředává nám zpět informace osobního charakteru. Aplikaci je možné stáhnout v rámci obchodu Apple App Store, či Google Play.

 • Účely zpracování, a právní základ pro zpracování, případné oprávněné zájmy správce nebo třetí strany
  Naše aplikace neshromažďuje osobní údaje.
 • Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy
  Osobní údaje neshromažďujeme, tedy dobu není nutné stanovit.
 • Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů, případný úmysl správce předat údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci
  Osobní údaje, protože nejsou shromažďované, nejsou předávané mimo EU.


 • Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování
  Při tomto zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování ani k profilování.


 • NÁVŠTĚVNÍCI WEBOVÝCH STRÁNEK
  • Kategorie subjektů údajů, druh zpracovávaných údajů, zdroj údajů

V rámci naší činnosti a poskytování služeb, provozujeme na síti internet webové stránky a internetový obchod s předměty, které jsou zdrojem finančních prostředků pro naplnění našich služeb. Stránky jsou přístupné anonymně. Přistupují k nim subjekty uvedené v předchozích kategoriích za účelem čerpání informací, komunikaci s námi a případně nákupu našich dárcovských předmětů.

 • Účely zpracování, a právní základ pro zpracování, případné oprávněné zájmy správce nebo třetí strany
  Zpracování osobních údajů provádíme v nezbytně nutném rozsahu z těchto důvodů:
 • Oprávněný zájem při provozování webu, zajišťující technickou funkčnost přihlášení a sledování identity prohlížeče během přecházení mezi stránkami webu – pro tento účel je použit identifikátor session (realizovaný jako cookies)
 • Oprávněné zájmy při ochraně práv a právem chráněných zájmů, zejména ochrany informačních technologií, majetku i duševního vlastnictví, rozsah a účel zpracování se omezuje na monitorování technických logů pro zajištění bezpečnosti a stability webových serverů
 • Přihlášením se k odběru našeho newsletteru, emailů s akcemi a informacemi o naší společnosti
 • Vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a námi; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

 • Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy
  Osobní údaje zpracováváme pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování, podle kterých se doba a rozsah liší.
 • objednávek internetového obchodu pak po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).
 • případě cookie na základě souhlasu po dobu trvání souhlasu. Vzhledem k tomu, že cookie jsou uloženy v prohlížeči návštěvníka, má plnou kontrolu nad jejich vymazáním
 • Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů, případný úmysl správce předat údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci

Osobní údaje a cookies pro přihlašování jsou zpřístupněny podle jejich charakteru primárně pracovníkům společnosti, kteří vedou danou agendu.

 • Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování
  Při tomto zpracování může docházet k automatizovanému rozhodování i k profilování ve službách třetích stran, a to příslušnými třetími stranami.

 

2      

PRÁVA SUBJEKTŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti se zpracováním osobních údajů mají subjekty těchto údajů níže uvedená práva. Pro využití těchto práv může být nutné zjištění vaši totožnosti tak, aby byla jistota, že právo využívá právě ta osoba, která je subjektem údajů. Zjištění totožnosti provádíme jako správce přiměřeně využívanému právu. Všechna vaše práva využijete nejlépe tak, že u nás podáte žádost. O podané žádosti s vámi budeme komunikovat a vyřídíme ji v rámci zákonné lhůty 30 dní.

Žádost můžete zaslat elektronickou poštou na e-mail společnosti Z.GC1iidb-ujGKj78mnwO1p4

V některých našich evidencích můžeme mít uloženo jen vaše jméno, příjmení a telefonní číslo anebo emailovou adresu. V tom případě může být nutné provést předem ještě druhotné ověření.

 • PRÁVO NA PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM
  • Právo na potvrzení

Máte právo získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:

 1. účely zpracování
 2. kategorie dotčených osobních údajů
 3. příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích
 4. plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby
 5. existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování
 6. právo podat stížnost u dozorového úřadu;
 7. veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů
 8. skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů
 9. pokud se osobní údaje předávají do třetí země nebo mezinárodní organizaci, máte jako subjekt údajů právo být informován o vhodných zárukách, které se vztahují na předání

Vezměte v potaz, že tyto informace jsou vám v obecné rovině poskytnuty v první kapitole tohoto prohlášení. Pokud pro vás poskytnuté informace nejsou dostatečné, kontaktujte nás s indikací, jaké další podrobnosti požadujete.

 • Právo na kopii

Máte právo na kopii zpracovávaných osobních údajů. Kopii jsme schopni vám předat osobně, nebo odeslat zásilkou určenou do vlastních rukou, v tomto případě budeme požadovat úhradu poštovného. Pokud to bude možné, bude k dispozici kopie k předání elektronickou formu.

 • PRÁVO NA OPRAVU NEPŘESNÝCH ÚDAJŮ

Pokud zjistíte, že údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné, mylné, nepravdivé nebo neúplné, máte právo na jejich opravu. Je naším zájmem udržovat informace o vás co nejpřesnější! Na druhou stranu berte v úvahu, že v některých archivních evidencích záměrně jsou udržovány údaje tak, jak byly platné v době jejich vzniku (např. bydliště ve smlouvě apod.).

V případě, že je vaší žádosti o opravu vyhověno, oznámíme to případným původním příjemcům, leda by se to ukázalo jako nemožné nebo vyžadující nepřiměřené úsilí a pokud to budete požadovat, sdělíme vám, kdo byli tito příjemci.

 • PRÁVO NA VÝMAZ

Máte právo na to, abychom jakožto správce bez zbytečného odkladu vymazali osobní údaje, které se vás jako subjektu údajů týkají, a my jako správce máme povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

 1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány
 2. subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje podle zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování
 3. subjekt údajů vznese námitky proti zpracování na základě oprávněných zájmů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznese námitky proti zpracování pro účely přímého marketingu
 4. osobní údaje byly zpracovány protiprávně
 5. osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené

V případě, že je vaší žádosti o výmaz vyhověno nebo provedeme výmaz sami ze své iniciativy, oznámíme to případným původním příjemcům, leda by se to ukázalo jako nemožné nebo vyžadující nepřiměřené úsilí. Pokud to budete požadovat, sdělíme vám, kdo byli tito příjemci.

 • PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ

Jako subjekt údajů máte právo nás požádat o omezení zpracování souběžně

 1. s uplatněním práva na opravu, než bude vaše žádost vyřízena
 2. v případě protiprávního zpracování místo jejich výmazu
 3. v případě, že potřebujete vaše údaje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
 4. vznesli jste námitku proto jejich zpracování z důvodu oprávněného zájmu, do doby ověření, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů

Omezení zpracování znamená, že tyto osobní údaje mohou být, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s vaším souhlasem, jako subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu. V případě, že omezení bude zrušeno, předem vás upozorníme.

V případě, že je vaší žádosti o omezení zpracování vyhověno, oznámíme to případným původním příjemcům, leda by se to ukázalo jako nemožné nebo vyžadující nepřiměřené úsilí a pokud to budete požadovat, sdělíme vám, kdo byli tito příjemci.

 • PRÁVO NA PŘENOSITELNOST OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud jste nám, jako subjekt údajů, k určitým údajům poskytli souhlas nebo zpracováváme vaše data na základě smlouvy mezi námi, a přitom zpracováváme vaše data automatizovaně, můžete nás požádat o jejich předání ve strukturovaném formátu.

 • PRÁVO VZNÉST NÁMITKU PROTI OPRÁVNĚNÉMU ZÁJMU

Jako subjekt údajů máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, pokud jsou zpracovávány na základě námi deklarovaného oprávněného zájmu správce. Vaše údaje přestaneme jako správce zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami vás, jako subjektu údajů, nebo pokud je nezpracováváme pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 • PRÁVO VZNÉST NÁMITKU PROTI PŘÍMÉMU MARKETINGU

Pokud vznesete námitku proti zpracování osobních údajů za účelem přímého marketingu, přestaneme vaše údaje za tímto účelem zpracovávat a vyřadíme vás z veškerého dalšího přímého marketingu. Ve většině případů můžete toto právo uplatnit snadno už v rámci komunikačního kanálu přímého marketingu v odpovědí na emailovou marketingovou zprávu.

 • PRÁVO NEBÝT PŘEDMĚTEM ROZHODNUTÍ ZALOŽENÉHO NA AUTOMATIZOVANÉM ROZHODNUTÍ VČETNĚ PROFILOVÁNÍ

Vzhledem k tomu, že jako správce údajů nevydáváme rozhodnutí, která by pro vás osobně měla právní účinky, výhradně na základě automatizovaného zpracování nebo profilování, je uplatnění tohoto práva jen hypotetické.

 • PRÁVO ODVOLAT SOUHLAS

Pokud nám k nějakému zpracování udělíte souhlas, můžete tento souhlas odvolat, nejlépe obdobným způsobem, jakým byl souhlas udělen: pokud na webu, pak na webu, pokud emailem, pak emailem ze stejné adresy, pokud telefonicky, pak telefonicky ze stejného telefonního čísla. Vždy můžete váš souhlas odvolat písemně, nebo nás požádat o přehled vámi udělených souhlasů se zpracováním. Souhlas se zpracováním cookies můžete také snadno odvolat jejich smazáním nebo jejich zablokováním ve webovém prohlížeči.

 • PRÁVO OBRÁTIT SE NA DOZOROVÝ ORGÁN

Pokud nejste spokojeni s tím, jak postupujeme při zpracování vašich osobních údajů nebo jak naplňujeme vaše práva v této souvislosti, můžete se s vašimi stížnostmi obracet na Úřadu pro ochranu osobní údajů. Ale budeme rádi, pokud dáte nejprve vědět nám a vše společně vyřešíme.

Dozorový orgán:
Úřad pro ochranu osobních údajů https://www.uoou.cz
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

 

3      

SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI STRANAMI PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • ZPRACOVATELÉ POSKYTUJÍCÍ SLUŽBY NAŠÍ SPOLEČNOSTI

Disponujeme seznamem společností, které provádí zpracování osobních údajů pro naši společnost, která je jejich správcem. Kromě tohoto seznamu plníme základní právní povinnosti a předáváme požadované informace zdravotním pojišťovnám, finančním úřadům, české správě sociálního zabezpečení a dalším, kterým v rámci platné legislativy jsme povinni předložit požadované informace. V případě žádosti jsme připraveni jej předložit.