Odborné poradenství

Odborné poradenství

Centrum pro dětský sluch Tamtam poskytuje komplex odborných poradenských služeb včetně poradenství sociálního, psychologického či audiologického. Klienti mají k dispozici také poradnu sluchových vad.

 

Sociální poradna
Psychologická poradna
Ambulantní poradny

Sociální poradna

Sociální poradna

 

Sociální poradna pro osoby se sluchovým postižením a jejich blízké poskytuje odborné sociální poradenství osobám se sluchovým postižením (bez ohledu na rozsah sluchového postižení a druh sluchové vady), jejich rodinám a blízkým z celé České republiky. Poradenství je zaměřené např. na poskytování informací, které přispívají k řešení nepříznivé životní a sociální situace klienta, pomoc při uplatňování práv osob se sluchovým postižením. Je poskytováno ambulantní formou osobně, telefonicky, e-mailem, SMS, prostřednictvím Skypu. Jedinečnost služby spočívá v přizpůsobování komunikace individuálním potřebám klientů služby (český znakový jazyk, mluva doprovázená znaky, psaná forma či zřetelná artikulace v češtině).

 

Poslání služby

Sociální poradna je určena především lidem se sluchovým postižením, a to jednotlivcům, rodinám i jejich blízkým. Nabízíme podporu klientům v různých oblastech života. Při práci respektujeme způsob komunikace, který nejlépe vyhovuje klientovi.

Cíl služby

Klient je informován o možných řešeních vlastní situace a o návazných odborných službách. Podporujeme tak kompetence klienta k aktivnímu řešení jeho situace na základě jeho vlastního rozhodnutí.

Cílová skupina

Služby sociální poradny mohou využívat osoby se zdravotním nebo kombinovaným postižením, především se sluchovým postižením a jejich blízcí, kteří se nachází v nepříznivé životní situaci. Klientem služby se může stát osoba starší 18-ti let, mladší pouze v doprovodu zákonného zástupce.

Odborné sociální poradenství je osobám se sluchovým postižením poskytováno formou, která vyhovuje individuálně potřebám jednotlivých klientů služby, např. český znakový jazyk, mluva doprovázená znaky, psaná forma či zřetelná artikulace v češtině. Poradenství se zaměřuje na tyto oblasti:

 • dávky státní sociální podpory, příspěvek na péči, výhody a slevy pro osoby se sluchovým či jiným zdravotním postižením,
 • kompenzační pomůcky pro osoby se sluchovým postižením,
 • pomoc při vyřizování telefonátů, vyplňování formulářů, při sepisování a vysvětlování úřední korespondence,
 • pomoc v těžkých životních situacích, např. ztráta zaměstnání, bydlení, týrání, zneužívání či další rodinná a pracovněprávní problematika,
 • informace o vzdělávacích institucích, metodách, kontakty na další instituce.

V poradně je možné si také vyzkoušet nebo zapůjčit kompenzační pomůcky. Dále nabízí údržbu sluchadel, prodej baterií a dalšího příslušenství.

Principy naší služby

Individuální přístup
Vycházíme z individuálních potřeb a svobodného rozhodnutí klienta.

Partnerský přístup
Vztah mezi pracovníkem a klientem/rodinou je založen na vzájemné důvěře a diskrétnosti.

Mezioborová spolupráce
Při poskytování služby spolupracujeme s externími odborníky a jinými organizacemi za účelem zprostředkování kontaktu klientovi na navazující služby.

Odbornost
Zakládáme si na profesionálním přístupu při poskytování služby. Účastníme se vzdělávacích kurzů a seznamujeme se s aktuálními trendy v oblasti sociální služeb a práce s uživateli.

Poradenská činnost je poskytována bezplatně.

Provozní doba pracoviště

DOČASNÁ ZMĚNA
Dočasně bude sociální služba z důvodu zajištění bezpečnosti poskytována takto: 

 • Úterý: 9-16 hodin
 • Středa: 9-18 hodin
 • Čtvrtek: 9-16 hodin

  V ostatní všední dny dle předchozí domluvy se sociální pracovnicí.

Zde (formulář) nám můžete sdělit zpětnou vazbu.

 

Kontakt

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.
Hábova 1571, 155 00 Praha 5 – Stodůlky
Tel: +420 734 674 844
E-mail: %hpz5b4WHmnw-Zc4Ys
Skype: frpspsocpor

Kontaktní osoba: Mgr. Sabina Klegová

Psychologická poradna

Psychologická poradna

Centrum pro dětský sluch Tamtam poskytuje v rámci komplexu odborných poradenských služeb také poradenství psychologické. Zajišťuje ho Speciální psychologická poradna.

Cílovou skupinou poradny jsou především dospělí lidé s různým typem sluchového postižení a jejich blízké osoby. Poradenství je taktéž poskytováno rodičům dětí se sluchovým postižením, dětem i dospívajícím samotným.

Psychologické poradenství je poskytováno v těchto oblastech:

 • individuální poradenství, individuální psychoterapeutické poradenství;
 • partnerské a rodinné poradenství;
 • psychologická diagnostika, vypracovávání zpráv pro další odborníky;
 • krizová intervence;
 • skupinová psychoterapie;
 • metodická činnost;
 • kontaktní centrum – nasměrování klientů na další odborníky (např. psychiatrie, neurologie);
 • spolupráce s dalšími odborníky (krizová centra, neziskové organizace).

Službu zaštiťuje PhDr. Marie Bendová – psycholog, psychoterapeut (KBT výcvik). Marie Bendová ovládá jak český jazyk, tak český znakový jazyk, má zkušenosti s osobami s různým typem sluchového postižení.

Služba probíhá především ambulantní formou. Je možné domluvit i hovor přes skype, v odůvodněných případech lze využít terénní formy služby (přesné podmínky jsou v těchto případech domlouvány individuálně).

Na konzultace (včetně skype) je třeba se předem objednat e-mailem nebo SMS (viz kontakty).

Cena služby

 • první konzultace 200 Kč
 • každá další konzultace 50 Kč
 • vyšetření a zpráva 400 Kč

Během první konzultace jsou klienti seznámeni s podmínkami služby a podepisují informovaný souhlas.

Konzultace trvají zpravidla 60 minut. Konzultace mohou probíhat v mluveném či psaném českém jazyce i v českém znakovém jazyce, v závislosti na preferenci klienta. Upřednostňujeme průběh konzultace pouze za přítomnosti poradce a klienta, nicméně je možné se domluvit i jinak (využít tlumočníka či přepis).

Psycholog dodržuje mlčenlivost, žádné informace o klientovi neposkytuje dál bez jeho souhlasu. Výjimku tvoří např. ohrožení nezletilých dětí bez právní způsobilosti či ohrožení jiných osob, kdy je oznamovací povinnost nadřazena psychologově mlčenlivosti. Diskrétnost ohledně Vašich osobních informací je zaručena. Etika práce je podložena etickým kodexem ČMPS (více informací zde).

Kontakty

e-mail: X.An5f56LTGk3d5eT-M
skype: bendova@frpsp.cz

Ambulantní poradny

Ambulantní poradna - interiér

Ambulantní poradny nabízejí komplex speciálně pedagogického, psychologického a logopedického poradenství. To je poskytováno rodinám s dětmi se sluchovým či kombinovaným postižením, osobám se sluchovým či kombinovaným postižením (kdy jedno z postižení je sluchové), CODA (slyšící děti neslyšících rodičů), dětem či osobám s NKS (narušená komunikační schopnost), osobám s potřebou podpory v otázkách komunikace a jejich blízkým. 

Jedná se většinou o jednorázové konzultace, které vedou ke zorientování se v dané situaci rodiny či jedince a následnému doporučení, jak dále v situaci postupovat. Možná je však také pravidelná dlouhodobá spolupráce. 

Provádíme také orientační audiologické vyšetření.

V případě zájmu nás můžete kontaktovat na telefonním čísle 605 100 400 nebo prostřednictvím emailu poradna@tamtam.cz

Pokud nejste z Prahy a okolí a dojezd k nám je pro Vás obtížný, nabízíme Vám možnost konzultovat s námi prostřednictvím videohovorů (Skype, Google Meet, WhatsApp..).

Tým:

Bc. Kateřina Shonová - sociální pracovník - speciální pedagog
Mgr. Alena Vovsová - speciální pedagog, logoped
Mgr. Sabina Klegová - sociální pracovník - speciální pedagog
PhDr. Ing. Iva Jungwirthová - speciální pedagog, psycholog
PhDr. Marie Bendová - psycholog