Historie organizace

Vznik organizace

Organizace vznikla v roce 1990 s názvem Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o. s., z iniciativy rodičů dětí s těžkým sluchovým postižením, kteří se snažili obhajovat a prosazovat zájmy svých dětí. Především usilovali o lepší podmínky pro vzdělávání svých dětí tak, aby jejich vzdělání bylo plnohodnotné, děti měly možnost se integrovat do přirozených dětských kolektivů a v budoucnu nalézt pracovní uplatnění. Inspiraci čerpali ze zahraničních zkušeností, zahraniční odborné literatury i od neslyšících lidí.

Situace pro děti se sluchovým postižením byla v té době velmi nepříznivá. Nebyl akceptován znakový jazyk jako plnohodnotný komunikační prostředek. Neexistoval zákon o znakovém jazyce. Ve školách byla používána výhradně orální vzdělávací metoda, rodiče byli nuceni dávat své děti do internátních škol už v předškolním věku, děti byly zařazovány do škol dle velikosti ztráty sluchu, ve školách byly redukované osnovy, byl velmi omezený počet učebních oborů. Pedagogové se učili, že sluchové postižení je zákonitě provázané s mentálním postižením a děti se sluchovým postižením nejsou schopné abstraktního myšlení. Bohužel i v oblasti kompenzačních pomůcek byla situace neuspokojivá, děti dostávaly krabičková sluchadla, která byla velmi nekvalitní, neexistovala digitální sluchadla ani kochleární implantáty.

První etapa 1990 – 1994

Krátce po svém vzniku se Federace stala členem mezinárodní rodičovské organizace FEPEDA, jejímž členem je dosud. V prvním období svého fungování se členové Federace zaměřili na zvýšení informovanosti odborné i laické veřejnosti o sluchovém postižení, založili Informační centrum s knihovnou, kde byla shromažďována díla týkající se sluchového postižení, věnovali se překladatelské, publikační a vydavatelské činnosti. Knihovna je dosud unikátem v ČR, čítá více než 6000 titulů. Další aktivity byly orientovány na přípravu zákona o znakové řeči a na změnu odborného názoru na problematiku sluchového postižení. Mezi první nabízené služby patří speciální psychologická poradna pro neslyšící.

Druhá etapa 1995 – 2000

Organizace se začíná profesionalizovat. V roce 1995 po neúspěšné snaze přesvědčit alespoň jednu ze tří pražských škol pro neslyšící o potřebě otevření třídy, kde by byl vyučovacím jazykem znakový jazyk, zakládá Federace vlastní Bilingvální školu pro děti se sluchovým postižením, kde je k výchově a vzdělání využívána bilingvální metoda úspěšná v severských zemích i v USA. V roce 1998 je prosazen a přijat zákon o znakové řeči, který zajistil rodičům právo na bezplatné kurzy znakového jazyka. Federace vydává odborný časopis INFO Zpravodaj. Pracovníci se věnují přípravě zákona o sociálních službách, účastní se konferencí, pracují na standardech rané péče. V roce 1999 začíná Federace poskytovat službu rané péče v rámci celé České republiky. Poskytuje i další služby – odborné sociální poradenství, velké množství kroužků a volnočasových aktivit pro děti, víkendové a týdenní pobyty pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením. Pořádá velké kulturně osvětové akce pro slyšící i neslyšící publikum, realizuje projekty zaměřené na integraci dětí se sluchovým postižením, na zavedení celoplošného screeningu sluchových vad a na vzdělávání zdravotnického personálu v oblasti komunikace se sluchově postiženým pacientem. Rozšiřuje se tým odborníků, kteří se účastní odborných konferencí, zapojují se do pracovních skupin při ministerstvech. I nadále je velmi významná vydavatelská a publikační činnost, jejíž výstupy jsou moderním, studijním materiálem pro budoucí odborníky. Organizace získává respekt a své stabilní místo v oblasti péče o děti se sluchovým postižením.

Třetí etapa 2001 – 2006

V tomto období došlo k další profesionalizaci organizace. V souladu s celospolečenskými změnami se mění i přístup rodičů, kteří mají především potřebu čerpat kvalitní služby, nikoli potřebu se sdružovat. Členská základna je aktivní jen v rámci nabízených aktivit. Je přijat zákon o sociálních službách, na jehož prosazení se Federace podílela. Významně přibývá klientských rodin. Je vybudováno a otevřeno Středisko rané péče v Olomouci. Služby jsou rozšířeny a plnohodnotně poskytovány ve všech krajích České republiky. Výzkumem, šetřením a dalšími aktivitami je navázána spolupráce s pediatry, foniatry a dalšími odborníky. Jsou realizovány významné projekty zaměřené na vzdělávání a kvalitu života osob se sluchovým postižením. Federace je zakládající člen Asociace pracovníků v rané péči, stabilizuje se její postavení jediného poskytovatele služeb rodinám s dětmi se sluchovým postižením.

Čtvrtá etapa 2007 – 2013

Federace v roce 2007 registruje dle zákona čtyři sociální služby. Pro poskytování sociálně aktivizačních služeb vytváří nová pracoviště v Ostravě, v Liberci a v Pardubicích. Nabízí ucelený komplex sociálních, poradenských a informačně vzdělávacích služeb pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením. Ročně služeb využívá služeb Federace 500–600 rodin s dětmi se sluchovým postižením a více než 2000 individuálních klientů. Organizace realizuje řadu významných, víceletých projektů s celospolečenským dopadem, dotovaných z evropských strukturálních fondů nebo od významných nadačních fondů, zaměřených na prosazení celoplošného screeningu sluchových vad, na zkvalitnění rehabilitace a rozšíření možností integrace dětí se sluchovým postižením. I nadále se věnuje informační a osvětové činnosti, natáčí čtyři dokumentární filmy, vyvíjí aplikaci pro chytré telefony „Znakujte s námi!“, která získává 3. místo v soutěži Aplikace roku 2014. Nadále organizuje velké kulturně osvětové akce tlumočené do znakového jazyka. Pro podporu svých aktivit získává řadu významných osobností z kulturního, vědeckého i politického života.

V roce 2013 se organizace transformuje, občanské sdružení mění svou právní formu a stává se obecně prospěšnou společností. Historie organizace a její IČO zůstává zachováno, mění se název organizace na Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s.

Dalším významným momentem je převedení organizace ze skupiny celostátních poskytovatelů mezi poskytovatele krajské. CDS se snaží být ve všech krajích aktivním účastníkem komunitních plánování a budovat kvalitní partnerské vztahy na krajské úrovni. Systém financování je v jednotlivých krajích odlišný, jsou jiná pravidla a požadavky. Pro poskytovatele čtyř služeb ve všech krajích republiky je situace velmi náročná.

Nová etapa od roku 2014

Od roku 2014 vystupuje organizace pod novým názvem, prohlubuje spolupráci s neonatology a foniatry, usiluje o systémovost a standardizaci v péči o děti se sluchovým postižením i v oblasti zdravotnické. Intenzivně pracuje na mezioborové spolupráci. Realizuje další velké projekty, vyvíjí aplikaci pro tablety určenou na rozvoj komunikace dětí, vydává nové knihy pro rodiče i odborníky. Je stále úspěšnější v dotačních řízeních velkých nadačních fondů, např. Sirius, NROS, Johnson&Johnson, „Pomozte dětem!“. Realizuje nové projekty naplňující základní poslání organizace „obhajovat a prosazovat zájmy dětí se sluchovým postižením“. Činnost organizace se zaměřuje mimo standardizovaných sociálních služeb na oblast diagnostiky, kompenzace sluchové vady, rehabilitace i integrace dětí do běžné společnosti.

Strategické cíle organizace jsou zaměřeny na prohlubování kvality služeb, na doplnění komplexu služeb Centra tak, aby obsahoval vše, co rodiny s dítětem se sluchovým postižením potřebují. V celospolečenském rozměru budeme usilovat o větší informovanost odborné i laické veřejnosti o problematice sluchového postižení, o potřebách dětí i dospělých se sluchovým postižením a o zpřístupňování všech oblastí běžného života, tedy o bezbariérové zdravotnictví, kulturu, školství, sport a systémové zajištění podpory rodin s dítětem se sluchovým postižením ve všech regionech České republiky. Každé dítě má nárok na včasné vyšetření sluchu, na včasnou a stejně kvalitní diagnostiku sluchové vady, na kompenzační pomůcku odpovídající současným celosvětovým standardům, na rehabilitaci i vzdělání zohledňující jeho individuální potřeby. Zatím není všude a vše ideální, ale rodiče jsou si vědomi práv svého dítěte i svých a stále aktivněji se je snaží naplnit. V tom je naše organizace bude i nadále podporovat.