Jak v praxi sociálně aktivizační služba probíhá?

Jak požádat o službu?
V čem vás můžeme podpořit?
Jak můžete dát zpětnou vazbu?
Kontakty a provozní doba našich pracovišť

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi poskytujeme ze tří pracovišť v republice, a to z Prahy, z Pardubic a Ostravy. Služby jsou pro uživatele dobrovolné, o jejich využití se rozhodují na základě vlastního uvážení. Mohou být rodinám poskytovány od narození dítěte nebo odhalení jeho sluchového postižení (či vyslovení podezření) do plnoletosti dítěte. Obvykle je služba poskytována na dobu dvou až pěti let nepřetržitě, poté dle potřebné míry podpory. Sociálně aktivizační služba je uživatelům, dle zákona o sociálních službách poskytována zdarma. V rámci našich tří pracovišť se nabídka programu služby liší podle potřeb uživatelů služby, personálního obsazení a kapacity pracoviště.Sociálně aktivizační služby

Principy naší služby

Individuální přístup
Vycházíme z individuálních potřeb a možností každé rodiny.

Partnerský přístup
Vztah mezi pracovníkem a rodinou je založen na vzájemné spolupráci a respektu. Službu rodiny využívají na základě vlastního rozhodnutí. Rodiče dětí a další příbuzné, kteří spolupracují v rámci služby, vnímáme jako platné členy multidisciplinárního týmu, který plánuje, realizuje a hodnotí postup péče o jejich dítě či děti.

Respekt k soukromí
V domácím prostředí rodiny respektujeme běžný chod a rytmus rodiny.

Mezioborová spolupráce
Pro práci s cílovou skupinou se snažíme vytvářet týmy zahrnující jak naše interní pracovníky, tak i externí specialisty a rodiče dětí.

Odbornost  
Dbáme na profesionální poskytování služby. Podporujeme vzdělávání a rozvoj pracovníků, snažíme se o aplikaci získaných vědomostí a dovedností do praxe. Zajímají nás aktuální trendy v oblasti sociálních služeb a práce s uživateli.

Jak požádat o službu?

Jako zájemce o službu se na nás můžete obrátit telefonicky, SMS, e-mailem nebo osobně a domluvit si první osobní setkání na jednom z našich pracovišť (dle územní působnosti) – pracoviště Praha, Pardubice nebo Ostrava.

Zájemce o službu je pozván na úvodní konzultaci. Toto setkání se koná na adrese pracoviště. Úvodní konzultace má informativní charakter. Na této schůzce mluvíme o vašich předběžných cílech a potřebách a podáme vám konkrétní informace o poskytovaných službách, průběhu a podmínkách jejich využívání. Komunikace je přizpůsobena individuálním potřebám osob se sluchovým postižením (český znakový jazyk, mluvení doprovázené znaky, psaná forma, zřetelná artikulace v češtině). Na této konzultaci vám dáme k domácímu pročtení Brožuru/Pravidla a podmínky poskytování služby a Smlouvu o poskytování sociálně aktivizační služby.

Uživatelem služby se stanete dnem uzavření Smlouvy na schůzce k podpisu smlouvy. Smlouvu podepisuje za vaši rodinu vámi zvolený zastupující člen rodiny (jeden ze zákonných zástupců dítě či dětí). Při uzavírání smlouvy bude ověřena vaše totožnost a vztah k dítěti (občanský průkaz, rodný list dítěte). Smlouva se uzavírá v písemné podobě, a to ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž jedno vyhotovení zůstává na pracovišti služby (Praha, Pardubice nebo Ostrava) a jedno vyhotovení obdržíte vy jako uživatel služby. Smlouvu s vámi bude uzavírat sociální pracovnice služby.

Jste-li již uživatel, je vám přidělena klíčová pracovnice, která provází vaši rodinu po dobu setrvání ve službě.

V čem vás můžeme podpořit?

Nejčastější oblasti, ve kterých vás můžeme podpořit, jsou:

 • zorientovat se v nepříznivé situaci,
 • posílit rodičovské kompetence,
 • najít společnost lidí v podobné situaci,
 • připravit dítě na kontakt se společenským prostředím,
 • pomoci dítěti se seberealizací, samostatností a s orientací sluchem,
 • podpořit vás v běžné péči o dítě,
 • podpořit vás v péči o zdraví dítěte,
 • seznámit vás s vašimi právy a možnostmi sociální podpory.

Jako uživatel máte právo vybrat si z výčtu nabízených aktivit ty, které vám aktuálně nejvíce vyhovují. Může se jednat o individuální či skupinová setkání.

Individuální práce ve službě probíhá:

ambulantní formou – na konkrétním pracovišti služby (Praha, Pardubice, Ostrava)
nebo terénní formou, přímo u vás, v rodině uživatele, výjimečně dle vzájemné domluvy, na jiném oboustranně akceptovatelném místě.

Skupinová práce ve službě probíhá:

ambulantní formou – na konkrétním pracovišti služby (Praha, Pardubice, Ostrava).

Kapacita ambulantní formy poskytování:
okamžitá kapacita (individuální program) – 3 rodiny
(pracoviště Praha: 1, pracoviště Pardubice: 1, pracoviště Ostrava: 1)
okamžitá kapacita (skupinový program) – 30 rodin
(pracoviště Praha: 10, pracoviště Pardubice: 10, pracoviště Ostrava: 10)
maximální kapacita služby – 90 rodin
(pracoviště Praha: 50, pracoviště Pardubice: 21, pracoviště Ostrava: 19)

Kapacita terénní formy poskytování:
okamžitá kapacita – 3 rodiny
(pracoviště Praha: 1, pracoviště Pardubice: 1, pracoviště Ostrava: 1)
maximální kapacita služby – 10 rodin
(pracoviště Praha: 2, pracoviště Pardubice: 3, pracoviště Ostrava: 5)

Bližší informace najdete v této brožuře.

Jak nám můžete sdělit svou připomínku nebo stížnost?

Máte-li návrh na zkvalitnění služby, nebo jste-li s ní nespokojeni, můžete podat připomínku nebo stížnost – osobně nebo prostřednictvím zvoleného zástupce.

O možnosti a způsobu, jak podat připomínku nebo stížnost, jste informováni již jako zájemci o službu při úvodní konzultaci a je vám předán informační leták. Leták naleznete zde.

Formy podání jsou tyto:

 • ústně,
 • telefonicky,
 • písemně – prostřednictvím e-mailu nebo poštou nebo prostřednictvím formuláře do schránky, která je umístěna na každém pracovišti, elektronicky prostřednictvím formuláře na webových stránkách organizace,
 • anonymně - elektronicky prostřednictvím formuláře na webových stránkách organizace, který je odeslán na e-mail vedoucí služby. Formulář ZDE.

Maximální lhůta pro vyřízení stížnosti je 30 kalendářních dnů, ojediněle po dobu nezbytně nutnou. Informace jsou předány tomu, kdo stížnost podal nebo jím zvolenému zástupci, vždy písemně. Při anonymní formě podání stížnosti bude vyrozuměn ten, kdo stížnost podal nebo jím zvolený zástupce prostřednictvím odpovědi na elektronický formulář, na e-mailovou adresu, ze které stížnost došla.

Kontakty na naše pracoviště

Pracoviště Praha:
Hábova 1571, 155 00 Praha 5

tel: +420 773 023 292
email: %8Fz8Z.7VX~DR_j785pJ

Kontaktní osoba: Mgr. Klára Bendíková
Provozní doba ambulatní formy poskytování:
úterý 10:00-16:00 hodin
středa: 8:00-16:00 hodin
čtvrtek: 8:00-16:00

Pracoviště Pardubice:
Chemiků 129, 530 09 Pardubice II – Polabiny

tel: +420 722 461 245
email: %8FzRb8mXbpoQOQlWfGk3W7r

Kontaktní osoba: Bc. Romana Procházková, DiS.
Provozní doba ambulatní formy poskytování:
středa 9:00-18:00 hodin
čtvrtek: 9:00-18:00 hodin

Pracoviště Ostrava:
Novinářská 1113/3, 709 00 Ostrava
tel: +420 734 752 900
email: %8Fy9dh7c8m%Cd5ea8zhTj


Kontaktní osoba: Mgr. Lena Vaňková

Provozní doba ambulatní formy poskytování:
pondělí: 10:00 -18:00  
čtvrtek:    9:00 -15:00 

Provozní doba terénní formy poskytování pro všechna pracoviště:
pondělí: 8:00-16:00 hodin

úterý: 8:00-16:00 hodin
středa: 8:00-16:00 hodin
čtvrtek: 8:00-16:00 hodin
pátek: 8:00-16:00 hodin