Jak v praxi raná péče probíhá?

Jak požádat o službu?
Jak bude služba dále probíhat?
V čem vás můžeme podpořit?
Jak můžete dát zpětnou vazbu?
Kontakty na naše pracoviště

Služba rané péče Centra pro dětský sluch Tamtam probíhá formou pravidelných terénních konzultací (minimálně 75 % služby) poradce rané péče v domácím prostředí rodiny a dítěte. Služba je dle zákona rodinám s dětmi od narození do sedmi let poskytována bezplatně.

Principy naší služby

Partnerský přístup
Našim klientům poskytujeme potřebnou šíři informací tak, abychom jim umožnili jejich kvalifikované a zodpovědné rozhodnutí o sobě, respektive o jejich dětech se sluchovým postižením. Služby rané péče využívají rodiny na základě vlastního rozhodnutí. Rodiče dětí se sluchovým postižením vnímáme jako platné členy multidisciplinárního týmu, který plánuje, realizuje a hodnotí postup péče o jejich dítě.

V domácím prostředí
Snažíme se respektovat pro rodinu i dítě přirozené prostředí, proto jsou naše služby poskytovány především přímo v rodinách. Při naší práci využíváme co nejvíce přirozených zdrojů pomůcek a metod. Respektujeme běžný chod a rytmus rodiny.Domácí prostředí

Nezávislost
Nezávislost vnímáme ve dvou rovinách. V první rovině vnímáme naši vlastní nezávislost coby experta na problematiku dětského sluchu, nezávislého na dalších subjektech. Díky tomu můžeme našim klientům vždy poskytnout kvalitní a nestranné zhodnocení jejich situace, doporučení a služby.


Ve druhé rovině podporujeme rodiče a dítě k využívání vlastních zdrojů pro zvládnutí situace, ve které se nacházejí. Snažíme se předcházet vzniku závislosti na sociálním systému.

Služby našich terénních pracovníků jsou poskytovány bezplatně. Díky tomu je můžeme nabídnout každé potřebné rodině, bez ohledu na její příjmy.

Mezioborová spolupráce
Jsme si vědomi toho, že kvalitní a účinná péče o děti se sluchovým postižením vyžaduje multidisciplinární přístup. Snažíme se proto vytvářet týmy zahrnující jak naše interní pracovníky, tak i externí specialisty a rodiče dětí. Díky tomu zajišťujeme pro dítě komplexní péči.Spolupracujeme s odborníky

Jak požádat o službu?

Jako zájemce o službu se na nás můžete obrátit telefonicky, SMS, e-mailem, případně i osobně a domluvíte se s námi prvním informačním setkání u vás doma. Na první konzultaci k vám přijedeme ve dvou, tak abychom si zvládli vzájemně předat co nejvíce informací. Ze stejného důvodu je dobré, pokud na této úvodní konzultace můžete být jako rodiče také oba dva, není to ale nutnou podmínkou.

Na konzultaci mluvíme o vašich potřebách a předběžných cílech a podáme vám konkrétní informace o poskytovaných službách, průběhu a podmínkách jejich využívání. Komunikace je přizpůsobena vašim individuálním potřebám. Součástí úvodní konzultace je také krátká hra s dítětem, dle jeho věku a individuálních možností, zaměřená na interakci a sluchové vnímání. V závěru předáme rodičům k pročtení dokumenty služby a domluvíme se na termínu pro vstupní konzultaci na jednom z pracovišť rané péče.

Po úvodní konzultaci v rodině je vám zaslána pozvánka s termínem pro vstupní konzultaci na pracovišti poskytovatele, spolu se vstupním dotazníkem, případně další dohodnuté materiály. Ze závažných důvodů rodiny lze povolit výjimku a uskutečnit vstupní konzultaci v rodině. V průběhu vstupní konzultace s vámi probereme a případně doplníme on-line dotazník, který zašlete zpět nejpozději dva dny před plánovaným termínem vstupní konzultace. Na jeho základě dochází ke zpřesnění vaší zakázky a formulaci první dohody o spolupráci.Vstupní konzultace
U dítěte provádíme v rámci vstupní konzultace orientační sluchovou zkoušku – funkční vyšetření sluchu formou vizuálně podpořené audiometrie ve volném poli.


Závěrem konzultace spolu uzavřeme individualizovanou smlouvu o poskytování terénní služby raná péče, jejíž vzor jste obdrželi při úvodní konzultaci u vás doma. Při uzavírání smlouvy bude ověřena vaše totožnost a vztah k dítěti (občanský průkaz, rodný list dítěte). Smlouva se uzavírá v písemné podobě, a to ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž jedno vyhotovení zůstává na pracovišti poskytovatele a jedno vyhotovení obdrží uživatel. Smlouvu s vámi bude uzavírat pracovník pověřený statutárním zástupcem (nejčastěji vedoucí pracovník, příp. jiná pověřená osoba), který vás seznámí se všemi podmínkami služby. Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání oběma smluvními stranami.

Jak bude služba dál probíhat?

Na co přesně se spolu s poradcem zaměříte, která z oblastí je pro vás nyní ta důležitá, co očekáváte a čeho si přejete dosáhnout, si budete pravidelně společně domlouvat.

Každá konzultace má svůj cíl a svůj na začátku domluvený obsah toho, čemu se chceme společně ve vymezeném čase 1,5 až 3 hodiny věnovat. Dobrého výsledku dosáhneme, pokud budou vhodné podmínky pro naši činnost, tedy že budete na konzultaci vy i vaše dítě připraveni.

V průběhu naší spolupráce se budou objevovat různá témata a oblasti, o kterých budete se svým poradcem mluvit. Vaše krátkodobé i dlouhodobější cíle, představy a možné způsoby jejich dosažení, budou popsány v "Dohodě o spolupráci" (individuálním plánu), většinou s platností jednoho roku. Plán pak budete společně s poradcem rané péče po celé období společně naplňovat konkrétními kroky nejen při konzultacích, ale také mezi nimi pomocí emailů, telefonátů či dalších činností.

Na konci platnosti dokumentu proběhne společné zhodnocení dosavadního průběhu spolupráce a domluva o dalším postupu. Pokud se v průběhu roku objeví další témata spolupráce, doplníte je s poradcem a dohodu aktualizujete. Pokud budou cíle spolupráce naplněny a nebudou nové, které byste chtěli prostřednictvím rané péče řešit, bude navrženo ukončení poskytování služby.

Aktivní spolupráce a uvědomování si vlastního podílu na řešení situace je základním předpokladem jejího úspěšného zvládnutí.

Přestože je službu rané péče dle zákona možné čerpat až do dovršených sedmi let věku dítěte, většinou tomu tak u naší služby není. Snažíme se vás podpořit, pomoci vám sžít se s novou situací a orientovat se v ní zejména ze začátku tak, abyste později mohli vše zvládat bez podpory vlastními silami. Proto také naše služba probíhá po dobu nezbytně nutnou, společně dohodnutou, nejčastěji po dobu 3-4 let.

Smlouva o poskytování služby rané péče - vzor

V čem vás můžeme podpořit?

1. V orientaci v náročné a neznámé situaci:

 • téma sluch, jeho vývoj a rehabilitace, sluchadla a kochleární implantát, audiometrická vyšetření, vysvětlení audiologických výsledků dítěte, perspektiva do budoucnosti, literatura, vzdělávání,
 • podpora a provázení, krizová intervence, přizpůsobení dosavadního rodinného fungování vašemu dítěti, změna komunikačního stylu mezi vámi, hledání zdrojů pomoci v uvnitř vaší rodiny i v širším okolí,
 • seznámení se službami a odborníky, které budete nejspíše potřebovat (foniatrie, logopedie, rehabilitace), seznámení s obvyklou a doporučovanou frekvencí těchto služeb, kontakt na odborníky, doprovod,
 • finanční zátěž spojená s péčí o dítě s postižením sluchu, cena kompenzačních pomůcek, intenzita a frekvence cílené rehabilitace sluchu, časová náročnost práce s dítětem mimo běžný denní režim.

2. V posilování rodičovských kompetencí:

 • přijetí dítěte s postižením nejbližší a širší rodinou a komunitou, specifika vývoje dítěte s postižením sluchu, vývoj řeči, možné způsoby komunikace s vaším dítětem, volba vhodného komunikačního způsobu, průběžné hodnocení jeho vývoje a navrhování změn, intuitivní rodičovství, jeho výchova, zvyšování jeho samostatnosti,
 • potřeby jednotlivých členů vaší rodiny a jejich naplnění, péče o další děti v rodině a o jejich potřeby, informace o genetických vadách sluchu a souvisejících otázkách, partnerské vztahy a vztahy v širší rodině, vazby v místě bydliště a jejich podpora, informace pro lidi mimo nejbližší rodinu.

3. V kontaktech vaší rodiny se společenským prostředím:

 •  programy a akce pro rodiny s dětmi s postižením sluchu, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, pobytové akce, kontakty na jiné rodiny s dětmi s postižením sluchu, kurzy komunikace nebo znakového jazyka, možnost využívat další ranou péči,
 • informace o předškolních a školních zařízeních, navazující služby v místě bydliště, odlehčovací služby, služby využívané po ukončení spolupráce s ranou péčí, kontakt se speciálně pedagogickým centrem (SPC).

4. V kontaktu dítěte se společenským prostředím:

 • podpora komunikačních dovedností vašeho dítěte, mluvní vzory, které mu můžete poskytovat, znaky a neverbální komunikace, vokalizace dítěte, rozvoj porozumění a aktivní mluvené řeči, výběr vhodných komunikačních strategií,
 • deníky, kalendáře, fotografie, alternativní komunikace,
 • sociální kontakty vašeho dítěte v úzké i širší rodině a s vrstevníky, programy a akce pro děti, pobytová akce pro rodiny,
 • vedení dítěte k samostatnosti a sociálnímu začlenění, aktivity pro děti s postižením sluchu
  i pro slyšící vrstevníky.

5. V seberealizaci dítěte:

 • výběr předškolního a školního zařízení, příprava na nástup a domluva podmínek pro zařazení dítěte, orientační posouzení vývojové úrovně dítěte a sledování jeho zařazení ve školce, podpora při jednání všech, kdo se na zařazení dítěte podílejí,
 • reálný náhled vás rodičů na možnosti dítěte a na jeho limity i jeho potenciál, mimoškolní aktivity, hry, kroužky, návrh činností.

6. V běžných úkonech péče o dítě:

 • péče o sluchadla nebo kochleární implantáty, péče o čistotu kompenzační pomůcky i ucha, kontakty na servisy, řešení technických problémů s kompenzační pomůckou,
 • manipulace a obsluha sluchadla nebo kochleárního implantátu (dospělý i dítě), nasazování, upevnění a manipulace se sluchadly a s kochleárními implantáty, pomoc při překonání zvykacího období používání kompenzačních pomůcek, informace, co dítě může v jakém věku zvládnout, nastavení vhodných rituálů při nošení kompenzačních pomůcek, sdílení dobrých příkladů z praxe a vyzkoušených postupů,
 • jídlo, kousání, polykání, sociální návyky a samostatnost při jídle, nastavení rituálů při jídle, informace o vhodné výživě dětí dle věku a zdravotního stavu, informace o pomůckách, kontakt na další specialisty.

7. V samostatném pohybu dítěte, orientaci sluchem:

 • fyziologický vývoj dětí a aktuální možnosti dítěte vzhledem k jeho vývojové úrovni, vhodné pomůcky pro podporu motorického vývoje, kontakt na odborníky, doprovod,
 • využití kompenzační pomůcky v domácím prostředí, nácvik a hry na rozpoznání a orientaci ve zvucích domácnosti,
 • využití kompenzační pomůcky mimo domov, poznávání zvuků venku, informace, co dítě může v jakém věku zvládnout.

8. V péči o zdraví dítěte:

 • zprostředkování kontaktů na odborníky (foniatrie, logopedie, neurologie apod.),
 • komunikace s pediatrem či dalšími lékaři,
 • bezpečnost spojená s používáním kompenzačních pomůcek (baterie), pomůcky zajišťující bezpečný pohyb dítěte venku nebo v kolektivu dětí (např. bezdrátové technologie).

9. V uplatňování práv a oprávněných zájmů rodiny a dítěte:

 • státní sociální podpora, nadační příspěvky, finanční podpora z obce, pomoc při podávání žádostí, doprovod na úřady,
 • práva vás i vašeho dítěte v oblasti zdravotní péče, vzdělávání, profesní uplatnění rodičů, kontakt s oběma rodiči, důstojné životní podmínky, ochrana před nežádoucími vlivy výchovy na vývoj dítěte.

Jak nám můžete dát zpětnou vazbu?

Služba rané péče je poskytována téměř vždy individuálními konzultacemi v domácím prostředí rodin. O to důležitější je pro nás hodnocení z vaší strany, tedy váš pohled na to, jaké služby od nás dostáváte a jak vnímáte spolupráci s poradenským pracovníkem.

V průběhu poskytování služby vás proto můžeme požádat o vyplnění zpětnovazebního hodnotícího dotazníku, který vám zašleme na e-mailovou adresu, případně vás po předchozí domluvě na vhodném termínu oslovíme telefonicky. Prosíme vás, abyste tyto naše žádosti o hodnocení brali s vážností a snažili se o otevřené vyjádření vašeho pohledu na poskytovanou službu. Vaše odpovědi jsou pro nás důležitým vodítkem pro rozvoj a zkvalitnění služby jako takové. V případě nespokojenosti s poskytovanou službou rané péče můžete také podat stížnost. Podrobnější postup pro podání stížnosti naleznete ZDE.

Uvítáme také vaše náměty, podněty, připomínky nebo jakékoli vyjádření k naší službě, které nám můžete odeslat v on-line formuláři.

Kontakty na naše pracoviště

Raná péče Čechy

Raná péče ČechyRaná péče Čechy (reg. č. 5002625) působí na území 9 krajů České republiky. Územní působnost služby zahrnuje Hlavní město Prahu, Jihočeský kraj, Karlovarský kraj, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, část Pardubického kraje (území obce s rozšířenou působností Pardubice, Chrudim, Holice, Vysoké Mýto, Přelouč), Plzeňský kraj, Středočeský kraj a Ústecký kraj.

Službu poskytujeme terénní formou v domácím prostředí uživatelů v provozní době od pondělí do pátku od 7 do 19 hodin. Lze ji doplnit formou ambulantních konzultací, a to ve čtvrtek od 9 do 15 hodin a dále dle domluvy v rámci provozní doby terénní služby.
Kapacita služby je 140 klientů, tedy rodin, se kterými máme souběžně podepsanou smlouvu.

Kontakt:
Raná péče Čechy

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s.
Hábova 1571, 155 00 Praha 5 – Stodůlky
Tel: +420 251 510 744, 235 517 313
E-mail: ~8Ak637_Y.praYUSa8zDR_29g

Vedoucí služby: Mgr. Martina Péčová

E-mail: _.py.Z4WHmnw-Zc4Ys
Tel.: +420 732 918 406

Raná péče Morava a Slezsko

Raná péče MoravaRaná péče Morava a Slezsko (reg. č. 7118025) působí na území 6 krajů České republiky. Územní působnost služby zahrnuje Jihomoravský kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, kraj Vysočina, Zlínský kraj a část kraje Pardubického (území obce s rozšířenou působností Česká Třebová, Litomyšl, Hlinsko, Králíky, Lanškroun, Moravská Třebová, Polička, Svitavy, Žamberk, Ústí nad Orlicí).

Službu poskytujeme terénní formou v domácím prostředí uživatelů v provozní době od pondělí do pátku od 7 do 19 hodin. Lze ji doplnit formou ambulantních konzultací, a to v úterý od 9 do 15 hodin a dále dle domluvy v rámci provozní doby terénní služby. Pořádáme také kurzy, semináře a další příležitostné akce, a to i ve dnech pracovního klidu a volna od 7 do 19 hodin.
Kapacita služby je 140 klientů, tedy rodin, se kterými máme souběžně podepsanou smlouvu.

Kontakt:
Raná péče Morava a Slezsko

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s.
Pekařská 491/9, 779 00 Olomouc
Tel.: +420 739 642 677; +420 733 181 497
E-mail: ~8Ak637_8hEk.Z4WHmnw-Zc4Ys

Vedoucí služby: Mgr. Anna Kučerová, Ph.D.

E-mail: 6npo8~l7VX~DR_j785pJ
Tel.: +420 739 642 677

Kontakty na jednotlivé pracovníky služby najdete v rubrice Náš tým.