Raná péče – včasná, systémová a efektivní služba

16. listopadu 2019
Raná péče – včasná, systémová a efektivní služba

Donátor:    EU - Operační program Zaměstnanost   logoMPSV-m-sm

Předmětem projektu je rozšíření, zefektivnění a zkvalitnění rané péče poskytované celostátně rodinám s nejmenšími dětmi s detekovanou vadou sluchu nebo s kombinovaným postižením.
V rámci projektu bude vytvořena nová metodika post screeningové péče vč. krizové intervence, nastaveny a ověřeny nové postupy a procesy pro sledování poskytnuté péče a vytvořeny možnosti pro zlepšení informovanosti uživatelů – osob sociálně znevýhodněných nebo ohrožených sociálním znevýhodněním.

Cíle projektu:

1) systematické rozšíření služby rané péče rodinám s dětmi se sluchovým nebo kombinovaným postižením, jimž byla detekována sluchová vada hned po narození

2) zpřístupnění a sjednocení poskytovaných informací všem uživatelům služby (rodičům dětí ve všech krajích ČR, u nichž při screeningovém vyšetření vzniklo podezření na sluchovou vadu)

3) vytvoření metodiky práce, nových postupů a procesů v postscreeningové péči a krizové intervenci

V projektu bude vytvořena zcela nová metodika rozšiřující službu rané péče o rodiny s dětmi,
u jejichž dítěte byla detekována sluchová vada krátce po narození a není ještě zcela dokončena diagnostika, což výrazně změní rozsah rané péče o děti se sluchovým postižením. V současné době obvykle (až na výjimky) nastává sociální práce s rodinami s dítětem se sluchovým postižením až po oficiální diagnostice sluchového postižení.

Díky projektu bude nastaven systém, který předejde mnoha traumatickým situacím, krizím, obavám a omylům rodičů. Umožní přijetí dítěte rodinou a vytvoří podmínky pro včasnou
a efektivní rehabilitaci dítěte i rodiny.

Projekt pomůže k jednotnému výkladu potřebných informací o sluchu dítěte všem rodičům čerstvě narozených dětí v podpořených krajích ČR, v případě potřeby je okamžitě bez zbytečných průtahů nasměruje možnostem získání informací (portál idetskysluch.cz) a pomoci prostřednictvím rané péče.

Doba realizace: 1. 3. 2018 - 29. 2. 2020
Podpořená částka: 2 031 125 Kč
Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007666

Realizátor: Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.