Pomoc v hmotné nouzi

19. listopadu 2020
Pomoc v hmotné nouzi

Na co máte nárok, ocitnete-li se v hmotné nouzi? Nabízíme Vám přehled i s údaji, kam a jak si o pomoc zažádat. 

 

 

Hmotná nouze: pomoc osobám s nedostatečnými příjmy.

Osoba/rodina v hmotné nouzi je: ta, která nemá dostatečné příjmy a její celkové sociální
a majetkové poměry neumožňují saturovat základní životní potřeby. Příjmy této osoby/rodiny nelze z objektivní důvodů zvýšit, a vyřešit tak svoji nelehkou situaci vlastním přičiněním.

Příspěvek na živobytí
Doplatek na bydlení
Mimořádná okamžitá pomoc

PŘÍSPĚVEK NA ŽIVOBYTÍ:

CO TO JE:je základní dávkou pomoci v hmotné nouzi. Příspěvek na živobytí je určen na úhradu potřeb osoby (společně posuzovaných osob) na úrovni zabezpečující její základní životní podmínky. Jedná se především o zabezpečení stravy, ošacení, obuvi, základních hygienických potřeb apod.

PRO KOHO/NA CO:pomáhá osobě či rodině při nedostatečném příjmu.

Posuzuje se příjmová, sociální a majetková situace osoby a osob společně posuzovaných. Dále se posuzuje, zda si osoba (společně posuzované osoby) nemůže příjem zvýšit vlastním přičiněním. Zvýšením příjmu vlastním přičiněním se rozumí zvýšení příjmu řádným uplatněním nároků a pohledávek (např. výživné, nároky na jiné dávky), prodejem nebo jiným využitím majetku a vlastní prací (např. výdělečná činnost, výkon veřejné služby, aktivní součinnost v rámci evidence uchazečů
o zaměstnání).

ŽÁDOST: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-prispevek-na-zivobyti

KDO VYŘIZUJE/KAM POSLAT:
elektronické podání: formulář lze vyplnit online a poslat na příslušný Úřad práce 

 • s elektronickým podpisem nebo
 • prostřednictvím datové schránky.

v tištěné podobě: 

 • formulář lze vyplnit online, poté vytisknout, podepsat a odeslat/podat na příslušný Úřad práce nebo 
 • formulář vytisknout, ručně vyplnit, podepsat a odeslat/podat na příslušný Úřad práce.

Žádost vždy zasílat na příslušné pracoviště Úřadu práce, pod který spadáte trvalým bydlištěm. Kontakty a informace na jednotlivé krajské pobočky a kontaktní pracoviště naleznete na adrese: https://www.uradprace.cz/web/cz/krajske-pobocky

FREKVENCE: příspěvek se vyplácí opakovaně 1x za měsíc od data podání žádosti. Je nutné pravidelně dokládat měsíční příjmy žadatele.

VÝŠE PŘÍSPĚVKU: nárok na příspěvek na živobytí má osoba, která je uznána za osobu v hmotné nouzi. Nárok a výše příspěvku na živobytí se stanoví jako rozdíl mezi živobytím osoby (společně posuzovaných osob) a jejím příjmem, od kterého se odečtou tzv. přiměřené náklady na bydlení. Částka živobytí je stanovena pro každou osobu individuálně, a to na základě hodnocení její snahy a možností.
Pro stanovení živobytí okruhu společně posuzovaných osob se jednotlivé částky živobytí osob sčítají.
Částka živobytí se odvíjí od částek existenčního

a životního minima.

CO DOLOŽIT: informace najdete přehledně na tomto odkaze https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-prispevek-na-zivobyti. Zároveň zde najdete všechny potřebné formuláře a vzory jejich vyplnění.


DOPLATEK NA BYDLENÍ:

CO TO JE: druhá dávka pomoci v hmotné nouzi řeší nedostatek příjmu k uhrazení nákladů na bydlení tam, kde nestačí vlastní příjmy osoby či rodiny včetně příspěvku
na bydlení ze systému státní sociální podpory.

Podmínkou nároku na doplatek na bydlení je získání nároku na příspěvek na živobytí. Doplatek na bydlení lze přiznat (s přihlédnutím k celkovým sociálním
a majetkovým poměrům) i osobě, které příspěvek na živobytí nebyl přiznán. Podmínky jsou stanoveny Úřadem práce - https://www.mpsv.cz/-/doplatek-na-bydleni, bod 3.

PRO KOHO: pro vlastníka užívající byt, nebo jiné osobě, která užívá byt na základě smlouvy, rozhodnutí, nebo jiného právního titulu.

ŽÁDOST: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-doplatek-na-bydleni

KDO VYŘIZUEJ/KAM POSLAT:

elektronické podání: formulář lze vyplnit online a poslat na příslušný Úřad práce:

 • s elektronickým podpisem nebo
 • prostřednictvím datové schránky.

v tištěné podobě: 

 • formulář lze vyplnit online, poté vytisknout, podepsat a odeslat/podat
  na příslušný Úřad práce nebo 
 • formulář vytisknout, ručně vyplnit, podepsat a odeslat/podat na příslušný Úřad práce.

Žádost vždy zasílat na příslušné pracoviště Úřadu práce, pod který spadáte trvalým bydlištěm. Kontakty a informace na jednotlivé krajské pobočky a kontaktní pracoviště naleznete na adrese: https://www.uradprace.cz/web/cz/krajske-pobocky

FREKVENCE: doplatek na bydlení se vyplácí opakovaně 1x za měsíc od data podání žádosti. Je nutné pravidelně dokládat měsíční příjmy žadatele.

VÝŠE PŘÍSPĚVKU: nárok a výše doplatku na bydlení se stanoví tak, že se od částky odůvodněných nákladů na bydlení, které se snižují o příspěvek na bydlení náležející za předchozí kalendářní měsíc, odečte částka, o kterou příjem navýšený o vyplacený příspěvek na živobytí převyšuje částku živobytí osoby/společně posuzovaných osob.

CO DOLOŽIT: informace najdete přehledně na tomto odkaze https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-doplatek-na-bydleni. Zároveň zde najdete všechny potřebné formuláře a vzory jejich vyplnění. 

 

MIMOŘÁDNÁ OKAMŽITÁ POMOC:

CO TO JE: je dávkou jednorázovou, až na výjimku a nenárokovou, na kterou vzniká nárok v okamžiku, kdy je osoba příslušným pracovištěm Úřadu práce ČR uznána
za osobu v hmotné nouzi, protože se dostala do některé z šesti sociálních situací uvedených v zákoně. V odůvodněných případech lze dávku poskytnout opakovaně.

PRO KOHO: pro toho, kdo potřebuje jednorázovou pomoc při nenadálé životní události:

 • hrozí újma na zdraví (mám nižší příjmy, než je částka existenčního minima, tj. 2 490 Kč),
 • vážná mimořádná událost (např. živelní pohroma, požár),
 • nezbytný výdaj, např. na správní poplatky, na jistotu, na nocleh,
 • na vzdělání nebo zájmovou činnost nezaopatřeného dítěte,
 • na pořízení nebo opravu nezbytného základního vybavení domácnosti,
 • hrozí sociální vyloučení (např. při propuštění z výkonu trestu odnětí svobody).

ŽÁDOST: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-mimoradnou-okamzitou-pomoc

KDO VYŘIZUJE/KAM POSLAT:

elektronické podání: formulář lze vyplnit online a poslat na příslušný Úřad práce 

 • s elektronickým podpisem nebo
 • prostřednictvím datové schránky.

v tištěné podobě: 

 • formulář lze vyplnit online, poté vytisknout, podepsat a odeslat/podat
  na příslušný Úřad práce nebo 
 • formulář vytisknout, ručně vyplnit, podepsat a odeslat/podat na příslušný Úřad práce.

Žádost vždy zasílat na příslušné pracoviště Úřadu práce, pod který spadáte trvalým bydlištěm. Kontakty a informace na jednotlivé krajské pobočky a kontaktní pracoviště naleznete na adrese: https://www.uradprace.cz/web/cz/krajske-pobocky

FREKVENCE: jedná se o jednorázovou dávku.

VÝŠE PŘÍSPĚVKU: mimořádná okamžitá pomoc se vždy váže ke konkrétní situaci (viz níže) spojené s výdajem, na který osoba (u některých situací společně posuzované osoby) nemá dostatek prostředků. Výdaj musí být v žádosti specifikován. Mimořádná okamžitá pomoc náleží v kalendářním měsíci, ve kterém byla uplatněna písemná žádost a zároveň nastala situace, pro kterou je pomoc žádána.

Situace:

 • hrozí újma na zdraví: částka, která doplní příjem osoby do existenčního minima,
 • vážná mimořádná událost (např. živelní pohroma, požár): maximální výše dávky může činit 15násobek částky životního minima jednotlivce, tj. až do výše 57 900 Kč,
 • nezbytný výdaj např. na správní poplatky, na jistotu, na nocleh: výše dávky se stanoví s ohledem na konkrétní potřebný a odůvodněný výdaj,
 • na vzdělání nebo zájmovou činnost nezaopatřeného dítěte: výše dávky se stanoví až do výše konkrétního nákladu, ale součet poskytnutých dávek nesmí překročit v kalendářním roce 10násobek částky životního minima jednotlivce, tj. 38 600 Kč,
 • na pořízení nebo opravu nezbytného základního vybavení domácnosti: Výše dávky se stanoví až do výše konkrétního nákladu, ale součet poskytnutých dávek nesmí překročit v kalendářním roce 10násobek částky životního minima jednotlivce, tj. 38 600 Kč,
 • hrozí sociální vyloučení (např. při propuštění z výkonu trestu odnětí svobody): V tomto případě lze poskytnout dávku až do výše 1 000 Kč. Součet dávek poskytnutých v kalendářním roce nesmí přesáhnout 4násobek částky životního minima jednotlivce, tj. 15 440 Kč. Tuto dávku je možné přiznat s ohledem na konkrétní situaci osoby opakovaně
  i v jednom měsíci.

CO DOLOŽIT: informace najdete přehledně na tomto odkaze https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-mimoradnou-okamzitou-pomoc. Zároveň zde najdete všechny potřebné formuláře a vzory jejich vyplnění. 

Zdroj: www.mpsv.cz
Ilustrační foto: Pixabay