Příspěvek na péči

17. března 2021
Příspěvek na péči

Tento státní příspěvek je určen k zajišťování péče
o základní životní potřeby.

Pro koho/na co?

Příspěvek na péči se poskytuje osobám, které jsou z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu závislé na jiné fyzické osobě. Z poskytnutého příspěvku hradí pomoc, kterou potřebují.

Tuto pomoc může poskytovat:

 • osoba blízká
 • asistent sociální péče
 • poskytovatel sociálních služeb
 • dětský domov
 • hospic
 • zdravotní péče v průběhu hospitalizace podle speciální úpravy (v zařízeních poskytujících preventivní péči u vleklých chorob, lázně, léčebny, ozdravovny a další)

Nárok na příspěvek

Nárok na příspěvek má čtyři stupně. Jedná se o tzv. stupně závislosti. Ty se posuzují na základě zdravotní dokumentace, šetření posuzujícího lékaře a výsledků sociálního šetření.

Při posuzování stupně závislosti dané osoby se hodnotí schopnost zvládat tyto základní životní potřeby:

 • mobilita (chůze, vstávání, sedání)
 • orientace (zrakem, sluchem, psychickými funkcemi)
 • komunikace (dorozumět se a porozumět – mluvenou i psanou formou)
 • stravování (sám se najíst, napít, dodržovat dietní režim)
 • oblékání a obouvání (vybrat si oblečení a obuv, sám se obléci, obout, vysvléci, vyzout)
 • tělesná hygiena (umývání celého těla, rukou a obličeje, česání, čištění zubů)
 • výkon fyziologické potřeby (používání toalety a očištění se, používání hygienických potřeb)
 • péče o zdraví (dodržování léčebného režimu)
 • osobní aktivity (stanovit a dodržet denní režim odpovídající aktivitám k danému věku)
 • péče o domácnost (nakládání s penězi, nakoupit si potraviny, nosit běžné předměty)

Stupně závislosti a výše příspěvku

U dětí od 1 roku do 18 let se nehodnotí schopnost péče o domácnost a potřeba péče se porovnává podle toho, na kolik je nutná vyšší péče než o jejich zdravé vrstevníky.

stupeň závislosti

osoby od 1 do 18 let věku
osoba není schopná zvládat

osoby od 1 do 18 let věku
osoba není schopná zvládat

I. stupeň závislosti

3 potřeby

3 nebo 4 potřeby

II. stupeň závislosti

4 nebo 5 potřeb

5 nebo 6 potřeb

III. stupeň závislosti

6 nebo 7 potřeb

7 nebo 8 potřeb

IV. stupeň závislosti

8 nebo 9 potřeb

9 nebo 10 potřeb

Frekvence vyplácení

Příspěvek na péči se vyplácí měsíčně, a to v kalendářním měsíci, za který náleží.

Kdo vyřizuje a kam poslat žádost

Žádost o příspěvek se podává na předepsaném tiskopisu na kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce. Příslušnost se určuje dle místa trvalého pobytu.

Žádost: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-prispevek-na-peci

Kontakty na jednotlivé krajské pobočky a kontaktní pracoviště: https://www.uradprace.cz/web/cz/krajske-pobocky

Možnosti podání:

 • Elektronické podání
  - odeslání s elektronickým podpisem
  - datovou schránkou
 • Podání vytištěného formuláře na příslušný úřad (formulář je možné vyplnit v elektronické podobě, následně vytisknout a poté vlastnoručně podepsat a doručit na příslušný ÚP)

Řízení o příspěvku na péči

Sociální pracovník z Úřadu práce provádí sociální šetření, při kterém zjišťuje schopnost samostatného života osoby v jejím přirozením sociálním prostředí. Poté Úřad práce zašle Okresní správě sociálního zabezpečení žádost o posouzení stupně závislosti. V tuto chvíli ÚP ČR přeruší řízení o příspěvku na péči, a to na celou dobu, co bude OSSZ posuzovat stupeň závislosti. Po obdržení posudkového závěru OSSZ vyrozumí ÚP ČR účastníka o obnovení řízení, jelikož pominuly důvody pro přerušení. Účastník řízení se může k podkladům vyjádřit před vydáním rozhodnutí. Pokud žádnou výtku nemá, popřípadě se k podkladům vyjádřit nechce, vydá na základě tohoto posudku Úřad práce rozhodnutí o tom, zda se příspěvek na péči přiznává, či nikoliv. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat.

Odvolání

V případě nesouhlasu s rozhodnutím máte možnost podat opravný prostředek, tzv. odvolání. Odvolání se podává k úřadu, který napadené rozhodnutí vydal.

Výše uvedený text uvádí pouze zjednodušené podmínky pro poskytnutí dávek. Úplnou informaci naleznete v právních předpisech.

Příspěvek je poskytován na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Zdroje:
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění
Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
https://www.mpsv.cz/-/prispevek-na-peci
https://www.uradprace.cz/prispevek-na-peci