Přehled pomoci pro rodiny ve finanční tísni

19. února 2021
Přehled pomoci pro rodiny ve finanční tísni

Nabízíme Vám přehled některých finančních pomocí, které jsou určené rodinám, kterým v době vládních opatření klesly příjmy, a dostaly se tak do finanční tísně.

Onemocnění Covid-19 již několik měsíců sužuje Českou republiku. Některým z nás současná situace znemožnila pracovat, děti nemohou chodit do škol, a tak není neobvyklým případem, že se mnozí dostávají do složité situace. Z tohoto důvodu Vám nabízíme přehled některých finančních pomocí, které jsou určené rodinám, kterým v době vládních opatření klesly příjmy, a dostaly se tak do finanční tísně.

Nadace J&T

Nadace J&T finančně pomáhá rodinám s nezaopatřenými dětmi, které se dostaly do nepříznivé sociální situace. Především se jedná o pomoc k udržení a zajištění stabilního bydlení a také k zajištění potřeb, které jsou nezbytné pro zdravý rozvoj a vzdělávání dětí. Maximální výše příspěvku je 30 000 Kč, který lze použít na nákup pomůcek do školy, na nákup spotřebičů a vybavení dětského pokoje, na zaplacení nájemného včetně poplatků nebo na úhradu kauce. Podrobnější informace a elektronickou žádost naleznete na webových stránkách www.nadacejt.cz v sekci Pomoc v nouzi.

Nadace Agrofert

Nadace Agrofert disponuje fondem pro rodiče samoživitele, který pomáhá matkám a otcům v tíživé situaci. Nejčastější formou pomoci je jednorázový příspěvek, který lze použít na náklady spojené s bydlením, školní aktivity dětí, mimoškolní aktivity, léky, asistenční a odlehčovací služby, vzdělání nebo na vybavení bytu. Tato nadace také vytvořila krizový fond pro rodiče samoživitele, kterým v důsledku epidemie koronaviru klesly příjmy nebo se jim neočekávaně zvýšily výdaje. Na webových stránkách www.nadace-agrofert.cz pod záložkou Pro samoživitele naleznete více informací.

Klub svobodných matek

Také Klub svobodných matek reaguje na aktuální situaci a vypsal program na pomoc rodinám samoživitelů. Z tohoto programu lze získat příspěvek 4 000 Kč na potraviny, 10 000 Kč na nájem, dále také příspěvek na obědy ve škole nebo školce, na zdravotní potřeby nebo na letní tábor. Žadatel si o jeden z těchto příspěvků může zažádat skrz online formulář na webové stránce www.klubsvobodnychmatek.cz.

Patron dětí

Charitativní projekt Patron dětí pomáhá rodinám s dětmi prostřednictvím konkrétních příběhů, které popisují, co skutečně dítě potřebuje. Pomoc je realizována pomocí Balíku základních potřeb, což znamená darování potravin a hygieny v hodnotě 3 000 Kč. Dále Sociální pomocí jako je příspěvek na školní obědy, kroužky nebo pomůcky do školy, anebo prostřednictvím Zdravotní pomocí, která zajistí financování rehabilitací nebo zdravotních pomůcek. Na webových stránkách www.patrondeti.cz si o tomto projektu můžete přečíst víc.

Nadace Preciosa

Nadace Preciosa podporuje obecně prospěšné činnosti především na území Libereckého kraje. I tato nadace reaguje na aktuální dění v České republice a zapojila se do aktivit související s epidemií Covid–19. Na webových stránkách www.nadacepreciosa.cz si můžete zažádat o finanční pomoc, kterou potřebujete kvůli následkům epidemie.

Program NAVZDORY

Finanční pomoc mohou využít také rodiny s dětmi ve Zlínském kraji, které se ocitly ve složité životní situaci, ať už v důsledku pandemie nebo je jejich finanční situace dlouhodobě špatná. Tento program probíhá od 1. ledna 2021 do 31. března 2021. Výše příspěvku je pro děti se zdravotním postižením 6 000 Kč a pro děti bez zdravotního postižení 3 000 Kč. O finanční příspěvek lze zažádat na nákup základních potravin, hygieny, léků, základního oblečení, obuvi nebo školních pomůcek. Dále může být příspěvek využit na úhradu nákladů spojených s bydlením, poplatků spojených se vzděláváním dětí nebo na úhradu speciální péče a pomůcek pro děti se specifickými potřebami. Více informací na https://navzdory.credonf.cz/.

Finanční pomoc – COVID samoživitelé

Na webových stránkách www.jihoceskenadeje.cz se můžete dočíst víc o nadačním fondu Jihočeské naděje, u kterého lze žádat o finanční příspěvek. Ten je určen rodičům samoživitelům z Jihočeského kraje, kteří se dostali do finanční tísně z důvodu epidemiologických opatření. Příspěvek je určen na pokrytí životních nákladů nebo nákladů spojených s péči o děti.

 

Ohledně poskytnutí dalších informací nebo s vyřízením žádostí Vám pomůže Sociální poradna pro osoby se sluchovým postižením a jejich blízké, kterou můžete kontaktovat na telefonním čísle +420 734 674 844 nebo na emailu %hpz5b4WHmnw-Zc4Ys.